What is that streight that makes river to flow?

Conversation, discussion, maybe monologue. Dialogue between object and the viewer.

Changing meaning of an object or reprogramming it. It is something that already exists, stands in the present. It is not the future, everything is happening right now. For a positive result the oblivion of the past would be desirable.

Characterization of Latvian youth. Easy life that rise easy character. Lack of resolution and lack of initiative. Lack of a problem? What is the precondition for the initiation of the movement?

We are the children of the freedom, shoots of soviet society grown up between historical relics and beliefs. What is the freedom? Are we really free? And, will forgetting the past change something?

* 2014, 12-20.december, "RIXC, The Center for New Media Culture" exposition in group exhibition "XCII".

________________________________

Kas ir tas spēks, kas liek kustēties upei?

Saruna, diskusija, varbūt monologs. Dialogs starp priekšmetu un skatītāju.

Esoša objekta nozīmes maiņa jeb pārprogrammēšana. Tas ir kaut kas jau pastāvošs, tagadnē esošs. Tā nav nākotne, viss notiek tagad. Pozitīvam rezultātam vēlama pagātnes aizmiršana.

Latviešu jaunieša raksturojums. Viegla dzīve, kas izaudzina vieglu raksturu. Apņemšanās trūkums un neuzņēmība. Problēmas trūkums? Kas ir priekšnoteikums kustības sākšanai?

Mēs esam brīvības bērni, padomju laika sabiedrības atvases, kas uzaugušas vēstures relikviju un uzskatu ielenkumā. Kas ir brīvība? Vai tiešām esam brīvi? Un, vai aizmirstot pagātni kas mainītos?

* 2014, 12-20.decembris, "RIXC", jauno mediju cents, ekspozīcija grupas izstādē "XCII".

Built with Berta.me

elza ©