"NULLES PUNKTS"

Un cik ļoti tu esi draudzībā ar saviem stāvokļiem? Arī tiem dziļākajiem. Vai maz jūti kas tu tāds?

Šī ir pieredzes telpa, kas paredz vietu transformācijai. Dabas telpa, kas procesā atbalsta.

Rituāls tiek izmantots kā rīks sliekšņa pārkāpumā. Tas kā notikums, kas paredz iespēju izdzīvot liminalitāti – tā ir tā sauktā robežpārbaude.

Izdzīvošana reāli fiziskā pieredzējumā. Klātbūtnē, īstā dzīvē, tās improvizācijā.

Klusumā un esmē.

Dzīvā māksla, kas izpaužas kā darbības jeb šoreiz vairāk bezdarbības māksla.

Tajā pašu ķermeni iespējams izmantot kā rīku.

Platforma dota kā iespēja sastapties, pārskatīt, pārveidot, restartēt.

Pastāv arī iespēja šo iespēju neizmantot.

Pagrieziena punkts, tajā pašā laikā arī nulles punkts. Izdevība nomainīt skatupunktu.

Viss rodas no tukšuma, bet ne tukšā vietā..

__________________________________

And how much you are in friends with your states? Also those the deepest. Do you feel who you are?

This is a space of experience that provides a place for transformation. A natural setting that supports the process.

The ritual is used as a tool in breach of the threshold. It is an event that provides an opportunity to taste liminality - this is the so-called border check.

Survival in a real physical experience. In the presence, in the real life, its improvisation.

In silence and essence.

Living art, which manifests itself as the art of action or this time more like inaction.

At the same time the body can be used as a tool.

The platform is given as an opportunity to encounter, review, modify, restart.

There is also an option not to use this option.

Turning point, at the same time - zero point. Opportunity to change perspective.

Everything comes from emptiness, but not from an empty place.

Built with Berta.me

elza ©